↔ 9.0 ↨ 20.5  12.5 cm

2 G9 LED 6W

1.100 lumen / 3.000 K