↔ 12.0 ↨ 12.0  13 cm

1 G9 LED 6W

550 lumen / 3.000 K